ประชุมเวทีติดตามและขับเคลื่อนกระบวนการ นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมประเด็นเกษตร และอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ ร่วมกับผู้แทนจาก สช. เขตสุขภาพ เพื่อประชาชนที่ ๑๑ และ ๑๒ ภาคประชาชน