ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ในโอกาสมาเปิดสมุดบัญชีธนาคารให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒