โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณสถาบันพระบรมราชชนก (Strategic and Financial System : SFS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓