ศึกษาดูงานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล และศึกษาดูงานระบบการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา ของโรงพยาบาลสิเกา