บรรยายสรุปและร่วมสำรวจพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมการเปิดอาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ของโรงพยาบาลลำพูน