ติดตามการตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบบ้านพักบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีและมีความปลอดภัยแก่บุคลากรของวิทยาลัยโดยได้รับการอนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี