รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

1.1.1.3บัญชีเงินฝากคลัง

1.1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืม

1.1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

           - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ

          - บัญฃีเจ้าหนี้การค้าง-บุคคลภายนอก