ร่วมประชุม คณะกรรมการกลางเครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ (Sc-Net)