ทีมวิชาการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน CHIA ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) ลงพื้นที่ตำบลปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อเก็บข้อมูลกรณีชุมชนเทือกเขาควนเหมียง ค้นพบโบราณวัตถุ ในพื้นที่ บริเวณแหล่งเหมืองหิน