การประชุมทางไกล (VDO Conference)การใช้งานระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สถาบันพระบรมราชชนก (Strategic and Financial System:SFS)