การประชุมโครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพและการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน