ประชุมนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีการสร้างคอกไก่ไข่ ในพื้นที่ตำบลควนธานี ร่วมกับผู้ประกอบการตัวแทนประชาชน และทีมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่