ประชุม เชิงปฎิบัติการ พัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบงานสารสนเทศด้านการศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหาระบบเครือข่าย ภาคใต้