ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ "ภาวะผู้นำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม" เขตสุขภาพที่ ๑๒