โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 12