ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้าง 8,300 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์เอกสาร