พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดในจังหวัดตรังเพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ประจำปี ๒๕