ประชุมเพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง