โครงการติดตามปัญหาการใช้ยาในชุมชน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดตรัง