โครงการอบรมพัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง