ต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดตรังประจำปี ๒๕๖๒