ส่งมอบข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒