ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชน