คณะจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดตรัง เข้าพบอาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อสำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก โดยได้ขอความอน