ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2557