โครงการสิ่งประดิษฐ์สร้างค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง