ศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ชองบริษัทผลิตถุงมือยางขนาดใหญ่ ในจ.ตรัง ในเครือบริษัท World largest green rubber company