คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผู้รับทุนในโครงการการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุขของ Temasek Foundation และ Nanyang Polytechnic Internationals สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน