กิจกรรมการทำความสะอาดห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และอาคาร 100 ปี สธ.เนื่องในวันส้วมโลก (World Toilet Day)