การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย​ จังหวัดตรัง