สังเกตการณ์การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง