ทีมวิจัยระดับพื้นที่ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังและทีมสหวิชาชีพคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลตรัง