ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ตึก 6 ชั้น งวดที่ 3 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557