ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่​ ๑๒​ ระเบียบวาระที่ ๒.๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็งและร่วมเป็นองค์กรภาคีผู้เกี่ยวข้องติดตามความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง​ประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ NCD