กิจกรรม ทำบุญ สร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทยประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒