ประชุมผู้บริหารในเครือข่ายโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และการจัดสรรโควตานักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓