คณะนักวิจัย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการระดมสมองของทีมสหวิชาชีพของคลินิกหมอครอบครัว ศรีตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ ประชาชนเป็นศูนย