การนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ "Transformative Education for the Elderly : The Meaning of Continuing Education "