ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง