คณะกรรมการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเพื่อขอคำปรึกษาในประเด็น การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแนวทางการดำเนินโครงการ