เจรจาและแสวงหาความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาตื กรุงเทพมหานคร