สังเกตการณ์การจัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓