ประชุมเพื่อวางแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเพื่อสุขภาพ