ทีมนักวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการระดมสมองทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง