พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒