ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข (กวป.) ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓