คณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยและ อาจารย์พุทธิพงศ์ บุญชู ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลควนธานี ประจำปี ๒๕๖๓