ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Smart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ดุหยงเกมส์" โครงการจัดตั้งเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสา