ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก