เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมโครงการ SCPHTRANG Green Market